Monday, March 11, 2013

Saurashtra University


ઓનલાઈન એક્ષટર્નલ(BA, BCOM, MA, MCOM) સેમેસ્ટર-૨ નાં  પરિક્ષા ફોર્મ તા.૧૧/૦૩/૨૦૧૩ થી ૧૫/૦૩/૨૦૧૩  સુધી ભરી શકાશે.
લેઈટ ફી કે દંડ ફી ની જોગવાઈ નથી જેની નોંધ વિદ્યાર્થીઓએ લેવી

Click Here For Exam Form